ZADZWOŃ DO NAS

tel. 512-235-128

Regulamin

§ 1

POSTANOWIENIA WSTĘPNE

1.1  Sklep Internetowy dostępny pod adresem internetowym www.tedmars.pl z siedzibą; PHU TEDMARS;  Bracka 6/10, 87-800 Włocławek; NIP 8881015275; REGON 911330206; adres poczty elektronicznej: biuro@tedmars;  tel: (54) 2352356

1.2 Definicje:

1.2.1 REGULAMIN - niniejszy regulamin sklepu internetowego

1.2.2 USTAWA O PRAWACH KONSUMENTA, USTAWA – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827 ze zm.)

1.2.3 KODEKS CYWILNY - ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. 1964 nr 16, poz. 93 ze zm.).

1.2.4 KLIENT - każdy podmiot składający zamówienie w Sklepie - osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, zawierająca ze Sprzedawcą umowę sprzedaży drogą elektroniczną,

1.2.5 KONSUMENT (KUPUJĄCY) - Klient określony w art. 221 Kodeksu cywilnego,

1.2.6 SPRZEDAWCA - PHU TEDMARS;  Bracka 6/10, 87-800 Włocławek; NIP 8881015275; REGON 911330206; adres poczty elektronicznej: biuro@tedmars;  tel: (54) 2352356

1.2.7 SKLEP INTERNETOWY - sklep internetowy SPRZEDAWCY dostępny pod adresem internetowym: www.tedmars.pl

1.2.8 TOWAR - dostępna w Sklepie Internetowym rzecz ruchoma lub usługa będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą

1.2.9 UMOWA SPRZEDAŻY - umowa sprzedaży TOWARU zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu Internetowego.

1.2.10 CENA - cena brutto TOWARU wskazana przez SPRZEDAWCĘ w  SKLEPIE INTERNETOWYM; Cena nie obejmuje:

- kosztów dostawy, które są uzależnione od sposobu doręczenia Klientowi Towaru,

- prowizji i opłat bankowych lub innych opłat pobieranych przez operatorów systemów za pośrednictwem, których dokonywana jest płatność,

1.2.11 KONTO - Usługa Elektroniczna, oznaczony indywidualną nazwą (loginem) i hasłem podanym przez KLIENTA zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym SPRZEDAWCY, w którym gromadzone są dane podane przez KLIENTA oraz informacje o złożonych przez niego  ZAMÓWIENIACH w SKLEPIE  INTERNETOWYM.

1.2.12 FORMULARZ REJESTRACJI - formularz dostępny na stronie internetowej www.tedmars.pl umożliwiający utworzenie KONTA.

1.2.13 FORMULARZ ZAMÓWIENIA - formularz dostępny na stronie internetowej www.tedmars.pl umożliwiający złożenie ZAMÓWIENIA.

1.2.14 ZAMÓWIENIE - oświadczenie woli Klienta stanowiące ofertę zawarcia Umowy Sprzedaży TOWARU ze SPRZEDAWCĄ.

1.2.15 POLITYKA PRYWATNOŚCI - dokument określający zasady przetwarzania danych osobowych przez SPRZEDAWCĘ,

1.2.16 COOKIES - dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Klienta i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Sklepu internetowego; Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer,

1.2.17 PRODUCENT TOWARU - osoba wytwarzająca Towar, od której Sprzedawca go zakupił celem sprzedaży w Sklepie internetowym,

1.2.18 DNI ROBOCZE - dni od poniedziałku do piątku (od godz. 8 do 17) sobota (od godz. 8 do 13) z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

1.2.19 NEWSLETTER - Usługa Elektroniczna pozwalająca KLIENTOWI na subskrybowanie i otrzymywanie na podany przez KLIENTA adres e-mail bezpłatnych informacji pochodzących od SPRZEDAWCY, dotyczących Produktów dostępnych w SKLEPIE INTERNETOWYM.

§ 2

RODZAJ I ZAKRES USŁUG ELEKTRONICZNYCH

2.1 Świadczenie Usług Elektronicznych na rzecz Klientów w Sklepie internetowym www.tedmars.pl odbywa się na warunkach określonych w Regulaminie.

2.2 Za pośrednictwem sklepu internetowego Sprzedawca umożliwia korzystanie z takich usług jak:

- zawieranie umów sprzedaży produktów

- prowadzenie konta w sklepie

- usługa newsletter

2.3 Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Sprzedawca: (1) komputer, laptop lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu; (2) dostęp do poczty elektronicznej; (3) przeglądarka internetowa ; (4) zalecana minimalna rozdzielczość ekranu: strona responsywna; (5) włączenie w przeglądarce internetowej możliwości zapisu plików Cookies oraz obsługi Javascript.

2.4 KUPUJĄCY może złożyć zamówienie na stronie sklepu internetowego wyłącznie po utworzeniu konta i zalogowaniu.  W historii konta przechowywane są dane KLIENTA oraz historia złożonych przez niego zamówień w SKLEPIE INTERNETOWYM. Kupujący loguje się do Konta z wykorzystaniem swojego adresu e-mail oraz zdefiniowanego przez siebie hasła.

2.5 Kupujący w każdej chwili może usunąć samodzielnie założone konto lub przesyłając stosowne żądanie do Sprzedawcy.  Usunięcie konta nie spowoduje usunięcia informacji o złożonych zamówieniach z wykorzystaniem konta, które to informacje Sprzedawca będzie przechowywał do czasu upływu przedawnienia roszczeń z umowy zawartej za pośrednictwem Sklepu / przez cały czas funkcjonowania Sklepu, chyba że wcześniej Kupujący sprzeciwi się przechowywaniu tych informacji, a Sprzedawca nie będzie posiadał nadrzędnego interesu w ich przechowywaniu.

2.6 Korzystanie z Newslettera  następuje po podaniu w zakładce „Newsletter” widocznej na stronie Sklepu Internetowego adresu poczty elektronicznej,  na który mają być przesyłane kolejne edycje Newslettera i kliknięciu pola akcji.  Na Newsletter można się również zapisać poprzez zaznaczenie odpowiedniego okienka w trakcie składania Zamówienia  - z chwilą złożenia Zamówienia Klient zostaje zapisany na Newsletter.

2.7 Usługa Elektroniczna Newsletter świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony. Klient ma możliwość  w każdej chwili i bez podania przyczyny, wypisania się z Newslettera  (rezygnacji z Newslettera) poprzez wysłanie stosownego żądania do Usługodawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: bok@tedmars.pl  lub pisemnie na adres: TEDMARS ul. Bracka 6/10, 87-800 Włocławek.

§ 3

SPRZEDAŻ, PŁATNOŚĆ, DOSTAWA

3.1 Towar zakupić może Klient, który w Sklepie internetowym założył Konto za pomocą opcji „Rejestracja” umieszczonej na stronie głównej Sklepu internetowego, z zastrzeżeniem ust. 4.

3.2 Podczas zakładania Konta Klient proszony jest o podanie:

- nazwisko i imiona usługobiorcy,

- adres zamieszkania,

- adres do korespondencji, jeżeli jest inny niż adres zamieszkania,

- adresy elektroniczne Klienta,

- numer telefonu.

3.3 Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza Zamówień w Sklepie Internetowym.

3.4 Cena produktu podana na stronie sklepu internetowego podana jest w złotych polskich.

3.5 Jeżeli Klient dokonuje zakupu Produktu jako przedsiębiorca, powinien zaznaczyć tę okoliczność w Zamówieniu i wskazać wymagane dane podmiotu, na który ma być wystawiona stosowna faktura VAT

3.6 O łącznej cenie wraz z podatkami Produktu będącego przedmiotem Zamówienia, a także o kosztach dostawy (w tym opłatach za transport, dostarczenie i usługi pocztowe) oraz o innych kosztach, a gdy nie można ustalić wysokości tych opłat – o obowiązku ich uiszczenia, Klient jest informowany na stronach Sklepu Internetowego w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży.

3.7 Po dokonanym przez Klienta wyborze Towaru oraz jego ilości Klient wskaże jeden ze sposobów dostarczenia Towaru wraz z kosztem jego dostarczenia. Koszt dostarczenia Towaru obciąża Klienta i jest podawany przez Sprzedawcę przed złożeniem zamówienia.

 3.8 Po zaakceptowaniu sposobu dostarczenia Towaru Klient wybiera sposób płatności. Zapłaty za zakupiony Towar można dokonać:

- przedpłatą – przelewem na konto,

- za pobraniem – na ręce kuriera, listonosza lub w placówce pocztowej do kwoty 5 tys. brutto

Wszelkie opłaty dodatkowe (w szczególności prowizje, opłaty za przelew itp.) obciążają Klienta.

3.9 Sklep realizuje Zamówienia złożone od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Sklepu tj. od 08:00 do 17:00 Zamówienia złożone w dni robocze po godz. 16:00, w soboty, niedziele oraz święta, będą rozpatrywane następnego dnia roboczego.

§ 4

ODSTĄPIENIE OD UMOWY

4.1 Konsument, który zawarł ze Sprzedawcą umowę na odległość, ma prawo odstąpić od umowy bez podawania przyczyny w terminie 14 dni od dnia objęcia w posiadanie kupionych rzeczy.

4.2 Począwszy od 01.01.2021 r., prawo do odstąpienia od umowy na zasadach opisanych w niniejszym paragrafie oraz wynikających z ustawy o prawach konsumenta przysługuje również osobie fizycznej zawierającej ze Sprzedawcą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. W związku z tym, gdy w ramach niniejszego paragrafu mowa jest o uprawnieniach Konsumenta, począwszy od 01.01.2021 r. uprawnienia te dotyczą również osoby spełniającej powyższe kryteria.

4.3 Aby odstąpić od umowy, Konsument musi poinformować Sprzedawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia - na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną.

4.4 Konsument może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, dostępnego poniżej, jednak nie jest to obowiązkowe.

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

PHU TEDMARS ul. ;  Bracka 6/10, 87-800 Włocławek; NIP 8881015275; REGON 911330206; adres poczty elektronicznej: bok@tedmars;  tel: 512235128

 Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) umowy dostawy następujących rzeczy(*) 

 Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)

 Imię i nazwisko konsumenta(-ów)

 Adres konsumenta(-ów)

 Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

 Data

(*) Niepotrzebne skreślić.

4.5 Konsument ma obowiązek zwrócić produkt Sprzedawcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie produktu przed jego upływem

4.6 Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu zakupionego towaru.

4.7 W przypadku odstąpienia od umowy, Sprzedawca zwraca Konsumentowi wszystkie otrzymane od Konsumenta płatności, w tym najtańszy dostępny w Sklepie koszt dostarczenia produktów (jeśli koszt pokrył Konsument) niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy. Zwrot płatności zostanie dokonany przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie. W każdym przypadku Konsument nie poniesie żadnych opłat w związku z formą zwrotu płatności. W przypadku wystąpienia konieczność zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą sprzedający dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego.

 

§ 5

 REKLAMACJA, ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA WADY

5.1 Adresem sprzedawcy w sprawach gwarancji i reklamacji jest: PHU TEDMARS ul. ;  Bracka 6/10, 87-800 Włocławek;  adres poczty elektronicznej:  bok@tedmars;  tel: 512235128

5.2 Sprzedawca ma obowiązek dostarczyć Kupującemu produkt wolny od wad.

5.3 Przed odebraniem przesyłki z Towarem  Klient zobowiązany jest sprawdzić czy opakowanie nie zostało naruszone lub uszkodzone. W przypadku gdy opakowanie jest naruszone lub uszkodzone Klient zobowiązuje się do nieodbierania Towaru oraz złożenia reklamacji u przewoźnika (kuriera). Jednocześnie Klient powinien zawiadomić o fakcie naruszenia lub uszkodzenia opakowania Sprzedawcę pocztą e-mail na adres patryk@tedmars.pl

5.4 Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Kupującego, jeżeli sprzedany produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia za wady).

 5.5 Jeżeli sprzedany produkt ma wadę, Kupujący może:

  5.5.1 żądać wymiany produktu na wolny od wad,

  5.5.2 żądać usunięcia wady,

  5.5.3 złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny,

  5.5.4 złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy.

5.6 Jeśli Kupujący stwierdzi wadę produktu, powinien poinformować o tym Sprzedawcę, określając jednocześnie swoje roszczenie związane ze stwierdzoną wadą lub składając oświadczenie stosownej treści.

5.7 Formularz reklamacyjny, z którego skorzystać może kupujący dostępny jest tutaj.

5.8 W celu złożenia reklamacji  Kupujący może kontaktować się ze Sprzedawcą zarówno pocztą tradycyjną, jak również pocztą elektroniczną.

5.9 Reklamacja zostanie rozpatrzona w ciągu 14 dni od dnia doręczenia formularza reklamacji.

5.10 Szczegóły dotyczące rękojmi Sprzedawcy za wady regulują przepisy Kodeksu cywilnego (art. 556 – 576).

5.11 Począwszy od 01.01.2021 r., przepisy w zakresie rękojmi Sprzedawcy za wady rzeczy sprzedanej dotyczące Konsumentów, znajdują zastosowanie również do osoby fizycznej zawierającej ze Sprzedawcą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

§ 6

 GWARANCJA

6.1 Wszystkie Produkty oferowane w Sklepie posiadają gwarancję producenta, importera lub Sprzedawcy.

6.2 Standardowy okres gwarancji dla Produktów wynosi 24 miesiące (chyba że gwarant ustanowił inaczej) i jest liczony od dnia dostarczenia Produktu do Klienta.  Szczegółowe warunki realizacji gwarancji są określone w druku gwarancji wystawionej przez gwaranta.

6.3 Dokumentem uprawniającym do ochrony gwarancyjnej jest dowód zakupu.

6.4 Gwarancja nie wyłącza uprawnień wynikających z rękojmi za wady fizyczne i prawne Produktu, określone w Kodeksie cywilnym.

§ 7

 PRAWA AUTORSKIE

7.1 Wszystkie treści zamieszczone na stronie internetowej pod adresem www.tedmars.pl korzystają z ochrony prawno autorskiej i są własnością PHU TEDMARS  Bracka 6/10, 87-800 Włocławek; NIP 8881015275; REGON 911330206; adres poczty elektronicznej: bok@tedmars;  tel: (54) 2352356. Klient ponosi pełną odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną Sprzedawcy, będącą następstwem użycia jakiejkolwiek zawartości strony www.tedmars.pl, bez zgody Sprzedawcy.

7.2 Sprzedawca poucza niniejszym Klienta, że dalsze rozpowszechnianie treści objętych prawami autorskimi przez Klienta bez zgody Sprzedawcy, za wyjątkiem korzystania z treści w ramach dozwolonego użytku osobistego, stanowi naruszenie praw autorskich przysługujących Sprzedawcy i może skutkować odpowiedzialnością cywilną lub karną.

§ 8

 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

8.1 Umowy zawierane poprzez Sklep Internetowy zawierane są w języku polskim.

8.2 Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania oraz odwoływania ofert, promocji oraz do zmiany cen produktów w Sklepie bez uszczerbku dla praw nabytych przez Kupującego, w tym w szczególności warunków umów zawartych przed dokonaniem zmiany.

8.3 W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 144, poz. 1204 ze zm.); dla Umów Sprzedaży zawartych do 24 grudnia 2014 roku z Klientami będącymi konsumentami - przepisy ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny z dnia 2 marca 2000 r. (Dz.U. 2000 nr 22, poz. 271 ze zm.) oraz ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego z dnia 27 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 141, poz. 1176 ze zm.); dla Umów Sprzedaży zawartych od 25 grudnia 2014 roku z Klientami będącymi konsumentami - przepisy ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. 2014 r. poz. 827 ze zm.); oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

8.4 Wszelkie spory związane z umowami zawieranymi za pośrednictwem Sklepu będą rozpatrywane przez polski sąd powszechny właściwy ze względu na miejsce stałego wykonywania działalności gospodarczej przez Sprzedawcę. Postanowienie to nie znajduje zastosowania do Konsumentów, w przypadku których właściwość sądu rozpatrywana jest na zasadach ogólnych. Począwszy od 01.01.2021 r. postanowienie to nie znajduje również zastosowania do osoby fizycznej zawierającej ze Sprzedawcą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej - w przypadku takiej osoby właściwość sądu rozpatrywana jest na zasadach ogólnych.